Banner

Nuk ka ikje (rrugëdalje) prej imitimit! 4Aspekti i tretë: Argumenti i qartë logjik. Këtë e shprehim me fjalët e dijetarit të famshëm Abdullah Draz ku thotë: "... argumenti logjik është se ai i cili nuk posedon aftësi për ixhtihad, nëse ndodhë ndonjë ndodhi anësore, atëherë ose të mos realizohet me të adhurimi në esencë e që është në kundërshtim me ixhmain, ose të realizohet. Në rastin kur realizohet, ajo bëhet ose me anë të hulumtimit të argumentit që e vërteton hukmin ose me anë të imitimit. Obcioni i parë, është i pamundshëm, sepse kjo do të thotë që të gjithë njerëzit të merren me të studiuarit e argumenteve e t'i lënë anësh të gjitha punët tjera të kësaj bote që rezulton me shkatërrimin e jetës së kësaj bote. Po ashtu ky obcion synon çrrënjosjen e imitimit, gjë që është e pamundur. Atëherë, nuk mbetet gjë pos, obcionit të dytë, e që është imitimi, me anë të të cilit realizohet adhurimi". [6]

Kur kanë parë dijetarët se ekziston argument nga Kur'ani, sunneti dhe logjika se njeriu i rëndomtë (i padituri) ose dijetari, i cili nuk ka arritur gradën e ixhtihadit, nuk ka rrugëdalje tjetër pos të imitojë ndonjë muxhtehid që njeh mirë argumentet, kanë thënë se letvaja e muxhtehidit për njeriun e rëndomtë (të paditurin) është sikur argumenti nga Kur'ani dhe sunneti për muxhtehidin, sepse Kur'ani sikur që e ka obliguar dijetarin që t'i përmbahet argumenteve të tij, po ashtu e ka obliguar xhahilin (të pa diturin) që t'i përmbahet fetvasë së dijetarit dhe ixhtihadit të tij.

Në lidhje me sqarimin e kësaj të vërtete, imam Shatibiu thotë: "Fetvatë e muxhtehidëve për avamët (njerëzit e rëndomtë) janë sikur argumentet e sheriatit për muxhtehidët".

"Argument për këtë është se ekzistimi ose mosekzistimi i argumenteve për imituesit është i barabartë, përderisa ata nuk mund të përfitojnë asgjë prej tyre. Studimi i argumenteve nuk është punë e tyre e as nuk lejohet për ta në asnjë mënyrë. Allahu xh.sh. ka thënë: "Pyetni dijetarët nëse nuk e dini". Imituesi nuk është dijetar dhe nuk i lejohet atij pos t'i pyesë dijetarët. Imituesi dispozitat e fesë i kërkon prej dijetarëve, sepse ata për të janë në vend të sheriatit dhe fjalët e tyre janë në vend të ligjvënësit. [7]Autor: Prof. Dr. EL-BUTI
Përktheu: Dr. Naser RAMADANI_________________________

- Shkëputur nga libri: "JOMEDHHEBIZMI - bid'ati më i rrezikshëm që kërcënon sheriatin islam".

[6] - Shih komentin e Shejh Abdullah Drazit ndaj librit El-Muvafekat të Shatibiut: 4/22. Po ashtu lidhur me këtë shih çka ka thënë Gazaliu dhe Amidiu në dy burimet e cekura më parë.
[7] - Shatibiu: El-Muvafekat, 4/290,292.

Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...