Banner

Shohim budallenjtë tek përhapin një përrallë të tyre, që gjoja pseudo-dijteari i hadithit el-Albani është lutur që t'i pranohej duaja, dhe ja tani më në fund i "është" pranuar. Sipas vetë përrallës së tyre që e kanë përhap, mubtediu el-Albani është lutur...
Kurse për sa i përket metodës, të cilën ndoqën perëndimorët për këtë gjë është: Së pari: ata nocionin vahj e konsideruan si efekt ose ngjarje të panjohur që historia e la pas vetes. Së dyti: ata për të kuptuar nocionin vahj, vunë në përdorim...
Duke vazhduar plotësimin e hulumtimit tonë po në atë mënyrë që e filluam, duke pyetur: Cila është metodologjia shkencore, të cilën gjurmon mendimi evropian gjatë ballafaqimit të tij me shkencat e ndryshme? S'kemi rrugëdalje tjetër përveç se...
Duke vazhduar plotësimin e hulumtimit tonë po në atë mënyrë që e filluam, duke pyetur: Cila është metodologjia shkencore, të cilën gjurmon mendimi evropian gjatë ballafaqimit të tij me shkencat e ndryshme? S'kemi rrugëdalje tjetër përveç se...
Në këtë shënim, janë zgjedhur disa nga arsyet se pse vehabistët e urrejnë Shejh Butin, e këto janë, sepse ai u ekspozoi mashtrimet e pseudo-dijetarëve (rrugaçëve) të tyre, të cilit thirrin në braktisjen e teklidit ndaj shkollave për të cilat ka...
Ja pra, imam Dhehebiu -rahimehullah- tregon për fukahatë që i kanë imituar medhhebet e imamëve të tyre duke i lavdëruar dhe duke i përkrahur në atë, përderisa ndonjëri prej tyre nuk përmbanë medhhebin e tij edhe pse është në kundërshtim me...
Kaloi periudha e sahabëve dhe pas tyre periudha e tabiinëve. Më pas erdhi periudha e katër imamëve dhe periudha që pason. Nuk kemi dëgjuar që ndonjë imam prej imamëve të këtyre kohërave ia ka tërhequr vërejtjen imituesve të imamëve dhe muftive nëse...
Ky është vendimi, të cilin e pranojnë të gjithë dijetarët dhe imamët. Argumenti për këtë shihet në disa aspekte: Aspekti i pare: Se obligueshmëria e imitimit të një imamit gjithnjë ose ndërrimit të imamëve, është vendim tepër asaj që duhet, do të...
Argumenti që ekziston, sqaron se ai që nuk ka mundësi që t'i analizojë argumentet dhe të nxjerrë dispozitat prej tyre, e ka për obligim që të imitojë ndonjë imam që ka aftësi për ixhtihad. Çdo kusht që është tepër kuptimit të këtij argumenti është risi...
Pasi që mbaruam në pjesën e mëparshme se i padituri, i cili nuk ka arritur gradën e ixhtihadit, nuk ka rrugëdalje pos imitimit (teklidit), gjë të cilën e vërtetuam me argumente të qarta, pas kësaj pyesim: A ka për obligim që imituesi çdo ditë të...
Kjo ishte e gjithë ajo që mund të konsiderohet si e re, me të cilat janë dalluar katër medhhebet prej medhhebeve të tjera. Çfarë bid'ati përmbajnë këto katër medhhebe dhe në çfarë dalaleti kanë rënë ata miliona njerëz, të cilët i imitojnë ato. Me...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...