Banner

Ky është vendimi, të cilin e pranojnë të gjithë dijetarët dhe imamët. Argumenti për këtë shihet në disa aspekte: Aspekti i pare: Se obligueshmëria e imitimit të një imamit gjithnjë ose ndërrimit të imamëve, është vendim tepër asaj që duhet, do të...
... lexo të plotë .....

Pasi që sqaruam realitetin e imitimit dhe argumentet e tij, pozitën e katër medhhebeve ndaj medhhebeve të tjera si dhe realitetin e muslimanëve në kohën e këtyre katër medhhebeve dhe para tyre, mjafton që para lexuesit të mençur dhe objektiv t'i...
... lexo të plotë .....

Patjetër të përkujtoj edhe citatet të cilat i cekëm më parë nga Ibnul-Kajjimi, Dehleviu, El-Izz ibn Abduselami dhe El-Kemal ibn El-Hummami duke iu përgjigjur argumenteve të autorit të broshurës. Të gjitha këto citate përmbajnë argumente që...
... lexo të plotë .....

... argumenti logjik është se ai i cili nuk posedon aftësi për ixhtihad, nëse ndodhë ndonjë ndodhi anësore, atëherë ose të mos realizohet me të adhurimi në esencë e që është në kundërshtim me ixhmain, ose të realizohet. Në rastin kur realizohet,...
... lexo të plotë .....

Në mesin e tyre ka pasur mufti muxhtehid, të cilët kanë qenë pakicë në krahasim me të tjerët. Po ashtu ka pasur imitues, të cilët kanë qenë të nevojshëm për fetva. Këta kanë qenë shumica absolute në mesin e tyre. Muxhtehidi prej sahabëve nuk ka...
... lexo të plotë .....

Imitim është përmbajtja (kapja) për fjalën e një njeriut pa e ditur argumentin për saktësinë dhe vlefshmërinë e asaj fjale, edhe pse dihet argumenti se imitimi është i lejuar dhe i saktë. Imituesi, mund ta dijë se imitimi i një dijetari muxhtehid...
... lexo të plotë .....

Më lartë, në mënyrë të shkurtër treguam argumentet me të cilat autori i broshurës tenton që të vërtetojë supozimin e tij dhe sqaruam në atë mënyrë që nuk le dyshim për çdo njeri objektiv se ato nuk janë argumente, por autori i broshurës i...
... lexo të plotë .....

Kur shikojmë në atë rê të zymtë e cila është shtrirë mbi atë Kushtetutë, për të cilën u kam treguar. Vërejmë se ajo mbjell shkatërrim në vend të reformës. Allahu i Madhëruar thotë: "Mos bëni çrregullime në Tokë, pas rregullimit të saj"! Disa këtë e...
... lexo të plotë .....

Legjislacioni islam e aplikon këtë princip njerëzor nën ndikimin e cilit e ka barazuar përkatësinë gjinisë mashkullore dhe femërore, siç kemi parë, në mënyrën të cilën do ta përmbledhim me si vijon: 'Dispozitat islame janë orientuar tek individi, e...
... lexo të plotë .....

Respekti të cilin Islami ia dedikon femrës është i pandarë nga respekti të cilin ia dedikon dhe ofron të gjithë njerëzve edhe atë përmes fjalëve të Allahut, xh.sh.: "Ne, vërtet, i dalluam pasardhësit e Ademit: u mundësuam të udhëtojnë në tokë e në det,...
... lexo të plotë .....

Kurse sa i përket të vërtetave të tjera, të cilat vazhdojnë të jenë të fshehura pas perdes së dyshimeve e të cilat ende janë përfundime teorike si: 'të dhënat që na paraqiten gjatë studimeve historike, gjurmët e zbuluara (arkeologjike) ose fosilet e...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...