Banner

E zgjata shumë duke cituar fragmente nga fjalët e Ibnul-Kajjimit lidhur me këtë çështje për shkak të njohurisë që kam, për fanatizmin e një grupi të jomedhhebistëve për mendimet e lbnul-Kajjimit. Fanatizohen për të më shumë se fanatizmi me të cilin...
... lexo të plotë .....

Në vëllimin -IV- f. 237, duke iu përgjigjur pyetjes: A ka të drejtë që muftiu të japë fetva jo sipas medhhebit të imamit të tij? Duke transmetuar nga Ebu Amr ibn Salah thotë: "Kush gjen ndonjë hadith që kundërshton medhhebin e tij, në kohë kur ky...
... lexo të plotë .....

Në vëllimin -IV- f. 215, thotë: "Dobia e tridhjetë: Nëse njeriu është muxhtehid në medhhebin e ndonjë imami e nuk është i pavarur në ixhtihad, a lejohet për të që të japë fetva me mendimin e këtij imami? Ka dy mendime. Që të dy mendimet janë të...
... lexo të plotë .....

Pas kësaj, Ibnul-Kajjimi gjerësisht ka folur për mëkatin e llojeve të imitimit të papranuar, ku ka harxhuar afër njëqind faqe. Me sa duket, se ai pas kësaj fjale të gjatë ka harruar të kthehet për të folur për llojin e dytë e ai është imitimi...
... lexo të plotë .....

Po, El-Izz ibn Abdiselami, tekstit që e cituam ia ka bashkangjitur një tekst tjetër ku qorton ata fukaha të cilët vërejnë dobësinë e argumentit të imamit të tyre, e kupton realitetin derisa nuk gjen arsyetim për tu kapur për këtë mendim, megjithatë e imiton...
... lexo të plotë .....

Fjalët të cilat i ka cituar autori i broshurës nga El-Izz ibn Abdiselami, Ibnul-Kajjimi dhe El-Kemal ibn El-Hummami, me të cilat argumenton supozimin e tij se është haram imitimi i një medhhebi të caktuar dhe se duhet që të gjithë njerëzit të...
... lexo të plotë .....

Fjalët të cilat i ka cituar autori i broshurës nga Hbri "El-Insaf" të autorit Velijullah Ed-Dehleviut, ku mes tjerash ka cituar edhe këto fjalë: "Kush i merr (imiton) të gjitha fjalët (mendimet) e Ebu Hamfes, ose të gjitha fjalët e Malikit ose te...
... lexo të plotë .....

Kërkoj prej lexuesit që të mos mendojë se këto fjalë jam duke i trilluar me qëllim që të nënçmoj autorin. Vallahi kjo është që e kam kuptuar unë prej fjalëve të tij dhe çdo person që thellohet në mendime rreth tyre. Njeriu në mënyrë shumë të qartë këtë...
... lexo të plotë .....

Nuk ekziston asnjë argument që vërteton se pas vdekjes, njeriu në varr do të pyetet për medhhebet, (f. 10). Ky argumentim sqaron -siç po e sheh- se autori i broshurës ka bindje se peshoja, me të cilin dihen obligimet, me të cilat Allahu e ka...
... lexo të plotë .....

Në lidhje me këtë fjalë të çuditshme themi: kujt po i drejtohem me këtë argument? Nëse ata janë të cilët posedojne aftësi për të kuptuar dispozitat drejpërdrejtë nga Kur'ani dhe sunneti, pa ndërmjetësimin e ndonjë muftiu apo imami, atëherë...
... lexo të plotë .....

Në esencë, kapja për islam do të thotë kapje për Kur'anin dhe sunnetin, ku që të dyja janë të mbrojtura prej gabimit, ndërsa imitimi i imamëve të medhhebeve do të thotë heqje dorë nga ajo që nuk gabon dhe kapje për atë që gabon, (broshura: f. 8,12).
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...