Banner

Kurse sa i përket të vërtetave të tjera, të cilat vazhdojnë të jenë të fshehura pas perdes së dyshimeve e të cilat ende janë përfundime teorike si: të dhënat që na paraqiten gjatë studimeve historike, gjurmët e zbuluara (arkeologjike) ose fosilet e...
... lexo të plotë .....

Por, nëse shkaku bie nën shkallën e këtij kushti, bie fjala, sikur ndikimi (influenca) të mos jetë i qartë por vetëm që ka një farë përshtatje me efektin atëherë kjo analogji merret si analogji e mundshme, e supozuar që ka alternativë kijas...
... lexo të plotë .....

Këtu, me fjalën analogji (kijas), nuk kemi për qëllim silogjizmën që është i nxjerrë nga filozofia greke dhe e cila ka të bëjë me teoremat dhe me figurat por me termin analogji kemi për qëllim atë që kanë përdorur dijetarët e usuli fikhut...
... lexo të plotë .....

Pejgamberi Muhammedi alejhisselam, duke e përshkruar këtë gjendje në të cilën ne ndodhemi, thotë: "Ai që lufton nën hijen e flamurit të panjohur dhe vritet, ai vdes në injorancë". Cili është flamuri i panjohur? Është ajo udhëheqje që ti nuk e di se...
... lexo të plotë .....

Thënia e autorit të broshurës: "I thuhet imituesit: Në çfarë gjendje kanë qenë njerëzit para se të gjendet filani dhe filani, të cilët i keni imituar dhe i keni konsideruar thëniet e tyre të të njëjtit nivel me atë të Kur'anit dhe të sunnetit...
... lexo të plotë .....

Më pas Ibn Halduni ka sqaruar se si disa prej shiitëve kanë shpikur disa medhhebe për vete. Të njëjtën e thotë edhe për havarixhët, dhe se si këto dy grupe janë larguar nga rruga e xhumhurit të muslimanëve dhe medhhebet të cilat i kanë pranuar të...
... lexo të plotë .....

Supozimi se lindja e katër medhhebeve ka qenë për shkak të politikave tirane dhe sundimit të të huajve që kishin aspirata për sundim. Këtë supozim autori i broshurës e mbështetë në librin "Mukaddimetu Ibn Haldun", ku ka thënë: "Nëse dëshiron të dish...
... lexo të plotë .....

Në këtë rast rregulli "medhhebi i njeriut të thjeshtë është medhhebi i muftiut të tij" siç shihet qartë nuk përputhet absolutisht, sepse ai nuk ka mufti. Në këtë rast ky njeri i rëndomtë ka për obligim që të pyesë ndonjërin prej muxhtehidëve të...
... lexo të plotë .....

E zgjata shumë duke cituar fragmente nga fjalët e Ibnul-Kajjimit lidhur me këtë çështje për shkak të njohurisë që kam, për fanatizmin e një grupi të jomedhhebistëve për mendimet e lbnul-Kajjimit. Fanatizohen për të më shumë se fanatizmi me të cilin...
... lexo të plotë .....

Në vëllimin -IV- f. 237, duke iu përgjigjur pyetjes: A ka të drejtë që muftiu të japë fetva jo sipas medhhebit të imamit të tij? Duke transmetuar nga Ebu Amr ibn Salah thotë: "Kush gjen ndonjë hadith që kundërshton medhhebin e tij, në kohë kur ky...
... lexo të plotë .....

Në vëllimin -IV- f. 215, thotë: "Dobia e tridhjetë: Nëse njeriu është muxhtehid në medhhebin e ndonjë imami e nuk është i pavarur në ixhtihad, a lejohet për të që të japë fetva me mendimin e këtij imami? Ka dy mendime. Që të dy mendimet janë të...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...