Banner

Fjalët të cilat i ka cituar autori i broshurës nga El-Izz ibn Abdiselami, Ibnul-Kajjimi dhe El-Kemal ibn El-Hummami, me të cilat argumenton supozimin e tij se është haram imitimi i një medhhebi të caktuar dhe se duhet që të gjithë njerëzit të...
... lexo të plotë .....

Fjalët të cilat i ka cituar autori i broshurës nga Hbri "El-Insaf" të autorit Velijullah Ed-Dehleviut, ku mes tjerash ka cituar edhe këto fjalë: "Kush i merr (imiton) të gjitha fjalët (mendimet) e Ebu Hamfes, ose të gjitha fjalët e Malikit ose te...
... lexo të plotë .....

Kërkoj prej lexuesit që të mos mendojë se këto fjalë jam duke i trilluar me qëllim që të nënçmoj autorin. Vallahi kjo është që e kam kuptuar unë prej fjalëve të tij dhe çdo person që thellohet në mendime rreth tyre. Njeriu në mënyrë shumë të qartë këtë...
... lexo të plotë .....

Nuk ekziston asnjë argument që vërteton se pas vdekjes, njeriu në varr do të pyetet për medhhebet, (f. 10). Ky argumentim sqaron -siç po e sheh- se autori i broshurës ka bindje se peshoja, me të cilin dihen obligimet, me të cilat Allahu e ka...
... lexo të plotë .....

Në lidhje me këtë fjalë të çuditshme themi: kujt po i drejtohem me këtë argument? Nëse ata janë të cilët posedojne aftësi për të kuptuar dispozitat drejpërdrejtë nga Kur'ani dhe sunneti, pa ndërmjetësimin e ndonjë muftiu apo imami, atëherë...
... lexo të plotë .....

Në esencë, kapja për islam do të thotë kapje për Kur'anin dhe sunnetin, ku që të dyja janë të mbrojtura prej gabimit, ndërsa imitimi i imamëve të medhhebeve do të thotë heqje dorë nga ajo që nuk gabon dhe kapje për atë që gabon, (broshura: f. 8,12).
... lexo të plotë .....

Kjo është e njejta të cilën e ka thënë -me inat dhe urrejtje- orientalisti gjerman Shaht, i njohur për nga armiqësia dhe urrejtja ndaj islamit. Ai thotë: "Fikhu islam, të cilin e kanë shkruar imamët e medhhebeve nuk është diç tjetër përpos një...
... lexo të plotë .....

Supozimi se feja islame nuk është më shumë se disa dispozita të fiksuara dhe të lehta që mund t'i kuptojë çdo beduin ose musliman. Argument për këtë supozim ka sjellur hadithet që i ka cekur, (f. 5,6). Po ashtu medhhebet nuk janë më shumë se...
... lexo të plotë .....

Tash, pasi që prej temave të broshurës larguam çdo gjë që nuk merr pjesë në çështjen diskutabile, si dhe larguam të gjitha tekstet që i kanë thënë thënësit e tyre për të vërtetuar gjëra që i pranojnë të gjithë dhe nuk kundërshton askush, pas gjithë kësaj...
... lexo të plotë .....

Ekziston një problem nga i cili sot janë duke vuajtur shumica e myslimanëve në vendet Islame në përgjithësi. Ky është problemi i dyanshmërisë në veprime-sjellje dhe në të menduar. Një mysliman sot sa i përket anës së besimit të tij është besimtar i...
... lexo të plotë .....

Nëse guna e pleqërisë e ngushton, do të detyrohet ta braktisë banesën e vogël dhe të shkojë në ndonjë prej shtëpive azileve për pleq. Në atë vend i cili madje mund të jetë i qetë dhe i bukur, secili pret momentin e shkuarjes kohën e cilit e di...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...