Banner

Në këtë shënim, janë zgjedhur disa nga arsyet se pse vehabistët e urrejnë Shejh Butin, e këto janë, sepse ai u ekspozoi mashtrimet e pseudo-dijetarëve (rrugaçëve) të tyre, të cilit thirrin në braktisjen e teklidit ndaj shkollave për të cilat ka...
Ja pra, imam Dhehebiu -rahimehullah- tregon për fukahatë që i kanë imituar medhhebet e imamëve të tyre duke i lavdëruar dhe duke i përkrahur në atë, përderisa ndonjëri prej tyre nuk përmbanë medhhebin e tij edhe pse është në kundërshtim me...
Kaloi periudha e sahabëve dhe pas tyre periudha e tabiinëve. Më pas erdhi periudha e katër imamëve dhe periudha që pason. Nuk kemi dëgjuar që ndonjë imam prej imamëve të këtyre kohërave ia ka tërhequr vërejtjen imituesve të imamëve dhe muftive nëse...
Ky është vendimi, të cilin e pranojnë të gjithë dijetarët dhe imamët. Argumenti për këtë shihet në disa aspekte: Aspekti i pare: Se obligueshmëria e imitimit të një imamit gjithnjë ose ndërrimit të imamëve, është vendim tepër asaj që duhet, do të...
Argumenti që ekziston, sqaron se ai që nuk ka mundësi që t'i analizojë argumentet dhe të nxjerrë dispozitat prej tyre, e ka për obligim që të imitojë ndonjë imam që ka aftësi për ixhtihad. Çdo kusht që është tepër kuptimit të këtij argumenti është risi...
Pasi që mbaruam në pjesën e mëparshme se i padituri, i cili nuk ka arritur gradën e ixhtihadit, nuk ka rrugëdalje pos imitimit (teklidit), gjë të cilën e vërtetuam me argumente të qarta, pas kësaj pyesim: A ka për obligim që imituesi çdo ditë të...
Kjo ishte e gjithë ajo që mund të konsiderohet si e re, me të cilat janë dalluar katër medhhebet prej medhhebeve të tjera. Çfarë bid'ati përmbajnë këto katër medhhebe dhe në çfarë dalaleti kanë rënë ata miliona njerëz, të cilët i imitojnë ato. Me...
... argumenti logjik është se ai i cili nuk posedon aftësi për ixhtihad, nëse ndodhë ndonjë ndodhi anësore, atëherë ose të mos realizohet me të adhurimi në esencë e që është në kundërshtim me ixhmain, ose të realizohet. Në rastin kur realizohet,...
Ekziston konsensus nga ana e dijetarëve se ky ajet është urdhër për ata që nuk e dinë as hukmin (dispozitën) e as argumentin e tij, që të imitojë atë që e dinë. Të gjithë dijetarët e usulit këtë ajet e konsiderojnë si mbështetje kryesore se njeriu i...
Imitim është përmbajtja (kapja) për fjalën e një njeriut pa e ditur argumentin për saktësinë dhe vlefshmërinë e asaj fjale, edhe pse dihet argumenti se imitimi është i lejuar dhe i saktë. Imituesi, mund ta dijë se imitimi i një dijetari muxhtehid...
Imitim është përmbajtja (kapja) për fjalën e një njeriut pa e ditur argumentin për saktësinë dhe vlefshmërinë e asaj fjale, edhe pse dihet argumenti se imitimi është i lejuar dhe i saktë. Imituesi, mund ta dijë se imitimi i një dijetari muxhtehid...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...