Banner

Aspekti i tretë: Argumenti i qartë logjik. Këtë e shprehim me fjalët e dijetarit të famshëm Abdullah Draz ku thotë:... argumenti logjik është se ai i cili nuk posedon aftësi për ixhtihad, nëse ndodhë ndonjë ndodhi anësore, atëherë ose të mos...
... lexo të plotë .....

Aspekti i dytë: Sipas konsensusit (ixhmait) të dijetarëve, është vërtetuar se sahabët (shokët) e Muhamedit a.s. nuk kanë qenë të njëjtë në përvetësimin e diturive. Nuk kanë qenë të gjithë që kanë mundur të japin fetva -siç thotë Ibn Halduni- e as...
... lexo të plotë .....

Cili është argumenti se imitimi (teklidi) është i legalizuar dhe obligativ në rast kur nuk mund të bëjë ixhtihad?! Argumenti është në disa aspekte: Aspekti i parë: jala e Allahut xh.sh. në Kur'anin Famëlartë: "Pyetni dijetarët nëse nuk e dini".
... lexo të plotë .....

Më lartë, në mënyrë të shkurtër treguam argumentet me të cilat autori i broshurës tenton që të vërtetojë supozimin e tij dhe sqaruam në atë mënyrë që nuk le dyshim për çdo njeri objektiv se ato nuk janë argumente, por autori i broshurës i...
... lexo të plotë .....

Kur shikojmë në atë rê të zymtë e cila është shtrirë mbi atë Kushtetutë, për të cilën u kam treguar. Vërejmë se ajo mbjell shkatërrim në vend të reformës. Allahu i Madhëruar thotë: "Mos bëni çrregullime në Tokë, pas rregullimit të saj"! Disa këtë e...
... lexo të plotë .....

Legjislacioni islam e aplikon këtë princip njerëzor nën ndikimin e cilit e ka barazuar përkatësinë gjinisë mashkullore dhe femërore, siç kemi parë, në mënyrën të cilën do ta përmbledhim me si vijon: 'Dispozitat islame janë orientuar tek individi, e...
... lexo të plotë .....

Respekti të cilin Islami ia dedikon femrës është i pandarë nga respekti të cilin ia dedikon dhe ofron të gjithë njerëzve edhe atë përmes fjalëve të Allahut, xh.sh.: "Ne, vërtet, i dalluam pasardhësit e Ademit: u mundësuam të udhëtojnë në tokë e në det,...
... lexo të plotë .....

Kurse sa i përket të vërtetave të tjera, të cilat vazhdojnë të jenë të fshehura pas perdes së dyshimeve e të cilat ende janë përfundime teorike si: 'të dhënat që na paraqiten gjatë studimeve historike, gjurmët e zbuluara (arkeologjike) ose fosilet e...
... lexo të plotë .....

Por, nëse shkaku bie nën shkallën e këtij kushti, bie fjala, sikur ndikimi (influenca) të mos jetë i qartë por vetëm që ka një farë përshtatje me efektin atëherë kjo analogji merret si analogji e mundshme, e supozuar që ka alternativë kijas...
... lexo të plotë .....

Këtu, me fjalën analogji (kijas), nuk kemi për qëllim silogjizmën që është i nxjerrë nga filozofia greke dhe e cila ka të bëjë me teoremat dhe me figurat por me termin analogji kemi për qëllim atë që kanë përdorur dijetarët e usuli fikhut...
... lexo të plotë .....

Pejgamberi Muhammedi alejhisselam, duke e përshkruar këtë gjendje në të cilën ne ndodhemi, thotë: "Ai që lufton nën hijen e flamurit të panjohur dhe vritet, ai vdes në injorancë". Cili është flamuri i panjohur? Është ajo udhëheqje që ti nuk e di se...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...