Banner

Ky është një simpozium i cili u mbajt në Xhaminë e Da'ves (Thirrjes Islame) në Paris, ku morën pjesë njerëz të mendimit dhe kulturës perëndimore, për ta dëgjuar Dr. Muhamed Seid Ramadan El-Butin, i cili ua shpjegoi atyre kthesën e fshehtë nëpër të...
Sikur unë t'u dilja zot mendimeve të mia individuale dhe nisur nga ajo se janë mendime te mia, kundër mendimeve të të tjerëve, atëherë unë do të isha sikur ai që ngjesh shpatën për shpatë dhe e fërkon tehun e njërës shpatë me tehun e shpatës...
Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdi i takon gjithmonë vetëm Allahut në të gjitha ndryshueshmëritë dhe situatat. Lavdi i takon vetëm Allahut, me begatimin e të Cilit plotësohen të mirat. Përshëndes dhe i dërgoj selame të...
Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim! - Me emrin e All-llahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të të gjitha të mirave! Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e tij, Muhammedin, Familjen e tij të ndershme dhe...
Thënia e autorit të broshurës: "I thuhet imituesit: Në çfarë gjendje kanë qenë njerëzit para se të gjendet filani dhe filani, të cilët i keni imituar dhe i keni konsideruar thëniet e tyre të të njëjtit nivel me atë të Kur'anit dhe të sunnetit...
Më pas Ibn Halduni ka sqaruar se si disa prej shiitëve kanë shpikur disa medhhebe për vete. Të njëjtën e thotë edhe për havarixhët, dhe se si këto dy grupe janë larguar nga rruga e xhumhurit të muslimanëve dhe medhhebet të cilat i kanë pranuar të...
Supozimi se lindja e katër medhhebeve ka qenë për shkak të politikave tirane dhe sundimit të të huajve që kishin aspirata për sundim. Këtë supozim autori i broshurës e mbështetë në librin "Mukaddimetu Ibn Haldun", ku ka thënë: "Nëse dëshiron të dish...
Në këtë rast rregulli "medhhebi i njeriut të thjeshtë është medhhebi i muftiut të tij" siç shihet qartë nuk përputhet absolutisht, sepse ai nuk ka mufti. Në këtë rast ky njeri i rëndomtë ka për obligim që të pyesë ndonjërin prej muxhtehidëve të...
E zgjata shumë duke cituar fragmente nga fjalët e Ibnul-Kajjimit lidhur me këtë çështje për shkak të njohurisë që kam, për fanatizmin e një grupi të jomedhhebistëve për mendimet e lbnul-Kajjimit. Fanatizohen për të më shumë se fanatizmi me të cilin...
Në vëllimin -IV- f. 237, duke iu përgjigjur pyetjes: A ka të drejtë që muftiu të japë fetva jo sipas medhhebit të imamit të tij? Duke transmetuar nga Ebu Amr ibn Salah thotë: "Kush gjen ndonjë hadith që kundërshton medhhebin e tij, në kohë kur ky...
Në vëllimin -IV- f. 215, thotë: "Dobia e tridhjetë: Nëse njeriu është muxhtehid në medhhebin e ndonjë imami e nuk është i pavarur në ixhtihad, a lejohet për të që të japë fetva me mendimin e këtij imami? Ka dy mendime. Që të dy mendimet janë të...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...