Banner

Ky është një simpozium i cili u mbajt në Xhaminë e Da'ves (Thirrjes Islame) në Paris, ku morën pjesë njerëz të mendimit dhe kulturës perëndimore, për ta dëgjuar Dr. Muhamed Seid Ramadan El-Butin, i cili ua shpjegoi atyre kthesën e fshehtë nëpër të...
Ata janë të bindur se filozofia është një realitet (e vërtetë) shkencor jashtë mendimit (idesë) po ashtu edhe sintaksa, morfologjia, historia dhe psikologjia. Andaj, të shprehurit për këto, fjala bie me: "mendimtari historik" bie ndesh dhe...
Jam i bindur se sikur ndonjë nga apologjetët e këtyre sofizmave të ishte ai që i paraqet argumentet e tyre për t'i mbrojtur ato, nuk do të kishte mundur t'i formulonte dhe t'i shprehte ato më qartë dhe më fuqishëm se saqë jam shprehur unë për ato.
Në emër të Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Lavdi i takon gjithmonë vetëm Allahut në të gjitha ndryshueshmëritë dhe situatat. Lavdi i takon vetëm Allahut, me begatimin e të Cilit plotësohen të mirat. Përshëndes dhe i dërgoj selame të...
Puna ime në këtë libër, e cila, në shikim të parë, është një shqyrtim historik i jetës së hazreti Aishes (radijall-llahu anha!), Nënës së besimtarëve, në të vërtetë nuk është gjë tjetër vetëm se përqendrim në këto ngjarje dhe qëndrime të posaçme.
Bismil-lahir-Rahmanir-Rahim! - Me emrin e All-llahut të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit! Falënderimi i takon All-llahut, Zotit të të gjitha të mirave! Salavatet dhe selamet qofshin mbi të Dërguarin e tij, Muhammedin, Familjen e tij të ndershme dhe...
Falënderimi dhe lëvdimi i takon Allahut Fuqiplotë, Krijuesit të gjithësisë dhe Sunduesit të Ditës së Gjykimit. Përshëndetjet e përzemërta (salavatet) ia dërgojmë shëmbëlltyrës së njerëzimit, Kuranit të gjallë dhe biografisë më të çiltër të...
Me anë të botimit të këtij libri dëshiroj të shpreh një falënderim shumë të vogël për të mirat e shumëfishta që Allahu më ka dhuruar gjatë gjithë jetës, në veçanti dhuratën më të çmuar: besimin në Allahun e Madhërishëm.
Për shkak të gjithë kësaj në këtë libër do të bëjmë fjalë për pozitën e femrës në Islam, por jo përmes mbrojtjes së dobët e cila dëgjohet nga banka e të akuzuarve, porse përmes brengosjes së sinqertë për fatin e femrës perëndimore sot. Ky do të...
S'ka dyshim se kjo që u tha më sipër me vete bart mjerim. Mirëpo, mjerimi më i madh nuk janë trillimet që hidhen në llogari të Islamit, as ngushëllimi i rremë që shprehet karshi gjendjes së femrës myslimane në shoqërinë islame. Mjerim është...
Aplikimi i saj në perëndim shtyjnë femrat kundër Islamit dhe normave të tija morale, që argumentohet me pabarazinë e femrës, moskujdesin për natyrën e saj njerëzore dhe privimin e disa të drejtave të saj. Perëndimi pastaj synon që në zemrën e...

Në rregull Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...