Banner

Argumenti që ekziston, sqaron se ai që nuk ka mundësi që t'i analizojë argumentet dhe të nxjerrë dispozitat prej tyre, e ka për obligim që të imitojë ndonjë imam që ka aftësi për ixhtihad. Çdo kusht që është tepër kuptimit të këtij argumenti është risi...
... lexo të plotë .....

Pasi që mbaruam në pjesën e mëparshme se i padituri, i cili nuk ka arritur gradën e ixhtihadit, nuk ka rrugëdalje pos imitimit (teklidit), gjë të cilën e vërtetuam me argumente të qarta, pas kësaj pyesim: A ka për obligim që imituesi çdo ditë të...
... lexo të plotë .....

Kjo ishte e gjithë ajo që mund të konsiderohet si e re, me të cilat janë dalluar katër medhhebet prej medhhebeve të tjera. Çfarë bid'ati përmbajnë këto katër medhhebe dhe në çfarë dalaleti kanë rënë ata miliona njerëz, të cilët i imitojnë ato. Me...
... lexo të plotë .....

... argumenti logjik është se ai i cili nuk posedon aftësi për ixhtihad, nëse ndodhë ndonjë ndodhi anësore, atëherë ose të mos realizohet me të adhurimi në esencë e që është në kundërshtim me ixhmain, ose të realizohet. Në rastin kur realizohet,...
... lexo të plotë .....

Ekziston konsensus nga ana e dijetarëve se ky ajet është urdhër për ata që nuk e dinë as hukmin (dispozitën) e as argumentin e tij, që të imitojë atë që e dinë. Të gjithë dijetarët e usulit këtë ajet e konsiderojnë si mbështetje kryesore se njeriu i...
... lexo të plotë .....

Imitim është përmbajtja (kapja) për fjalën e një njeriut pa e ditur argumentin për saktësinë dhe vlefshmërinë e asaj fjale, edhe pse dihet argumenti se imitimi është i lejuar dhe i saktë. Imituesi, mund ta dijë se imitimi i një dijetari muxhtehid...
... lexo të plotë .....

Imitim është përmbajtja (kapja) për fjalën e një njeriut pa e ditur argumentin për saktësinë dhe vlefshmërinë e asaj fjale, edhe pse dihet argumenti se imitimi është i lejuar dhe i saktë. Imituesi, mund ta dijë se imitimi i një dijetari muxhtehid...
... lexo të plotë .....

Më lartë, në mënyrë të shkurtër treguam argumentet me të cilat autori i broshurës tenton që të vërtetojë supozimin e tij dhe sqaruam në atë mënyrë që nuk le dyshim për çdo njeri objektiv se ato nuk janë argumente, por autori i broshurës i...
... lexo të plotë .....

Kur shikojmë në atë rê të zymtë e cila është shtrirë mbi atë Kushtetutë, për të cilën u kam treguar. Vërejmë se ajo mbjell shkatërrim në vend të reformës. Allahu i Madhëruar thotë: "Mos bëni çrregullime në Tokë, pas rregullimit të saj"! Disa këtë e...
... lexo të plotë .....

Legjislacioni islam e aplikon këtë princip njerëzor nën ndikimin e cilit e ka barazuar përkatësinë gjinisë mashkullore dhe femërore, siç kemi parë, në mënyrën të cilën do ta përmbledhim me si vijon: 'Dispozitat islame janë orientuar tek individi, e...
... lexo të plotë .....

Respekti të cilin Islami ia dedikon femrës është i pandarë nga respekti të cilin ia dedikon dhe ofron të gjithë njerëzve edhe atë përmes fjalëve të Allahut, xh.sh.: "Ne, vërtet, i dalluam pasardhësit e Ademit: u mundësuam të udhëtojnë në tokë e në det,...
... lexo të plotë .....
Në rregull

Kjo webfaqe përdor cookies. Duke përdorur këtë webfaqe, do të pranoni edhe vendosjen e cookies. Më shumë Info ...